Prodlužovani vlasů levne  E-shop.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název: Michaela Melnikovova

Sídlo/bydliště:Jablunkovska 290 , Třinec, IČ:760 757 37

Telefon:728 35 30 30    Email: aa.burza@seznam.cz

Kontaktní adresa: Jablunkovska 290 , Třinec , 739 61

Provozní doba:8-15

Bez kamenné  provozovny .

Nejsme plátco DPH.

2. Objednávka , uzavření kupní smlouvy

Objednat jde přímo v obchodě www.birandl.cz , nebo na e-mailové adrese aa.burza@seznam.cz, nebo na telefonním čísle: 728353030 ,odesláním objednávky kupující stvrzuje , že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, potažmo reklamačním řádem a souhlasí s nimi. Objednávka je pouze návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká až v momentě převzatého zboží kupujícím. Podmínkou pro pletnost elektrické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných udajů a náležitostí. V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy a to zejména v těchto případech:

a, vyprodání zboží mezi aktualizacemi na www.birandl.cz

b,  nemožnost jeho dodání v případě poškození třetí stanou či odcizení

c, v připadě viditelné chyby v ceně zboží, pokud je patrný výrazný rozdíl mezi cenou obvyklou a mezi cenou na www.birandl.cz a zboží není označeno ve slevě.

d, pokud se naskytne technický problém na strankach eshopu : www.birandl.cz

Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou pouze ilustratívní!!!

3. Doručování zboží Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

4. rušení objednávky a odstoupení od smlouvy 

Zákazník může odstoupit od smlouvy  do 14 dnů od převzetí zboží, dle ustanovení paragrafu 1829 zákona č.89/2012 sb občanského zákoníku.Zboží může být vráceno pouze kompletní, nejlépe v původním vnějším obalu. Po odstoupení od smlouvy musí kupující předat nebo odeslat zboží zpět do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující nemusí uvádět důvod. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu částku plně odpovídající ceně zboží.  a zaplaceným nákladům na dodání bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu přijal. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit zboží dřive,než mu je vrácené zboží předáno. Prodávající má právo odmítnout přijmout objednávku od kupujícího, který neodebral nebo nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.

5 .6 Práva a povinností z vadného plnění Jakost při převzetí Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit Zákonná práva z vad Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; • bezplatné odstranění vady opravou; • přiměřenou slevu z kupní c . Vyřízení reklamace Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7. Ochrana osobních údajů 

Velmi si vážíme vaší důvěry a zpracováváme Vaše data dle zásad ochrany osobních udajů.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Řešení sporů Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy, nebo dohoda .

9. Ostatní (nehodnocený bod obchodních podmínek) Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 12. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

 

Kontaktní údaje fa:

 

Michaela Melnikovová

 

 

Mosty u Jablunkova 656

739 98 Mosty u Jablunkova

 

IČ: 76075737

 

Podnikatel není plátce DPH.

 

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy